Uputstvo za formatiranje rada

by / Tuesday, 03 June 2014 / Published in Članci

Rad je potrebno dostaviti on-line u pdf formatu.

Sve prijave moraju biti ili na engleskom ili na srpskom jeziku. Jezik na kojem će rad biti urađen i sređen je odgovornost autora.

Autori radova su obavezni da dostave puno ime i prezime, institucija i kontakt informacije.

U rad treba da je uključen i sažetak. U sažetku ne treba navoditi  izvore korištene literature. Sažetak bi trebao biti napisan i na engleskom. Informacije o sažetku mogu se naći u dokumentu pod nazivom Uputstvo za pisanje sažetka.

Kompozicija rada: U uvodnom dijelu trebalo bi jasno definisati ciljeve rada, kao i kontekst istraživanja. Pregled korištene literature bi trebao biti usmjeren na izvore relevantne za konkretne teme obrađene istraživanjem. Teoretski okvir istraživanja može sadržavati opis motiva istraživanja. Empirijski dio bi trebao sadržavati odgovarajuće objašnjenje korišćene metodologije. Sam rad mora sadržavati detaljan opis analiza i dobijenih rezultata. Završni dio bi trebao sadržavati kratak pregled ključnih zaključaka i njihovu važnost za to polje istraživanja.

Maksimalna dužina rada 22.000 slovnih mjesta ili 15 strana (uključujući sve tabele, priloge i izvore).

Tabele, slike i formule treba da su uključene u tekst (po mogućnosti u verziji koja dozvoljava izmjene) a ne posebno dostavljene.

Upustva za formatiranje rada su data u nastavku:

 • Veličina papira: A4
 • Margine: 3 cm lijevo, 2.5 cm desno, na vrhu i na dnu
 • Font: Times New Roman
 • Veličina fonta: Tekst 12 pt, naslov 14 pt, naslov dijela rada 14 pt, podnaslov 12 pt, izvori 12 pt, tabele 10-12 pt
 • Naslov: velikim slovima
 • Informacije o autoru (posebno za svakog autora): Puno ime i prezime
 • Institucija
 • Adresa
 • Telefon, fax, e-mail
 • Naslovi i podnaslovi dijelova, nazivi tabela i slika: velikim slovima; lijevo poravnanje; numerisani.
 • Razmak između redova: 1,5
 • Poravnanje teksta: Justified
 • Paragrafi: Bez prostora između paragrafa; uvučen prvi red paragrafa; prazan red nakon svakog dijela, naslova dijela, pod-dijela i njegovog naslova, tabele i slike.
 • Tabele i slike moraju biti uključene u glavni tekst.
 • Izvori i napomene za tabele i slike: Tekst 10 pt, lijevo poravnanje, italic
 • Napomene: U vidu fusnota; u tekstu označene arapskim brojevima
 • Izvori literature u tekstu: navodi literature bi trebali biti uključeni u tekst. Prilikom navođenja izvora u tekstu koristite model dat na kraju ove rečenice (Babić, 2012, str. 56), (Johnson, R., Gupta, D. iE. Gardner, 2008), i (Leana and Feldman, 1991; Rotter, 2000; Koh et al., 2005).

Kada u tekstu navodite više izvora jedan za drugim, pišite ih po abecednom redu a autore razdvojite tačkom – zarezom; na primjer, “Several studies (Koh et al., 2005; Pearlin & Schooler, 1978; Petrović & Marić, 2003).”

Ako rad ima dva autora, navedite oba imena svaki put kada ih citirate; na primjer, Leana and Feldman, (1991). Kada se radi o tri do šest autora, navedite sva imena kada njihov rad prvi put spominjete, a za sve kasnije navode istih koristite ime prvog autora i “et al.”. Za navođenje radova koji imaju sedam i više autora, koristite ime prvog autora i “et al.” za sve navode u tekstu, uključujući i prvi.

Kod direktnog navođenja, broj stranice se piše nakon godine, odvojen dvotačkom i praznim prostorom. Na primjer: “Boddewyn argues that for something to happen it must be not only ‘favorable and possible but also wanted and triggered’ (1988: 538)”.

Stil liste referenci: Referentna lista bi trebalo da ide poslije napomena na kraju rukopisa i to po abecednom redu autorovog imena (koristite ”institucija” ili naziv časopisa ukoliko ime autora nije dato). Ova lista mora sadržavati sva djela koja ste naveli. Autori se moraju postarati da izvor za svaki navod bude kompletno dat. Izvori moraju biti navedeni u formatu “hanging”.

LITERATURA:

Primjer navođenja literature za knjigu

Samuelson, P., Nordhaus, W. (1992): Ekonomija, Četrnaesto izdanje, MATE, Zagreb

Primjer navođenja zbornika radova:

Ogris, O. (2003.): “Information Technology in Education”, u: 22nd International Scientific Conference On Development of Organizational Sciences: “Management and Organization Development”, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Slovenia, Portorož, March 26th-28th, 2003., str. 186-190

Primjer navođenja članka:

Plantić, D. (2005.), “Koncepcijom cjeloživotnog obrazovanja do veće konkurentnosti Hrvatske”, Ekonomski pregled, 56 (2005), 1-2: 93-101

Primjer navođenja internet izvora:

Leung K. C. , S. (2004): “Statistics To Measure The Knowledge-based Economy: The Case Of Hong Kong, China”, Asia Pacific Technical Meeting on Information and Communication Technology, (ICT) Statistics,

http://www.unescap.org/stat/ict/ict2004/18.Statistics_to_measure_the_Knowledge-Based_Economy-Hong_Kong.pdf. Preuzeto 16. marta 2014.

Tagged under:

Leave a Reply

TOP